Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia za świadczone przez Kancelarię usługi ustalana jest z Klientem indywidualnie. Przy ustaleniu wynagrodzenia brane pod uwagę są następujące czynniki: stopień  skomplikowania i złożoności sprawy, oczekiwany termin wykonania oraz niezbędny nakład pracy.

Wynagrodzenie może być ustalone jako:

  • wynagrodzenie ryczałtowe – w przypadku stałej obsługi prawnej – ustalane w oparciu o stałą, miesięczną stawkę, niezależnie od nakładu pracy w danym miesiącu.
  • wynagrodzenie ryczałtowo-godzinowe – głównie w przypadku stałej obsługi prawnej – ustalane w oparciu o stałą, miesięczną stawkę dla określonej liczny godzin w miesiącu, plus rozliczenie w oparciu o stawkę godzinową po przekroczeniu ustalonej liczby godzin
  • wynagrodzenie godzinowe – głównie w przypadku obsługi doraźnej – wysokość wynagrodzenia ustalana w oparciu o stawkę za każdą rozpoczętą godzinę pracy, uzależniona od liczby przepracowanych godzin.

W wyjątkowych wypadkach część wynagrodzenia może być ustalona jako success fee.

Kwota wynagrodzenia powiększana jest o podatek VAT w obowiązującej dla usług prawnych stawce – w chwili obecnej 23%.